Regulamin e-konferencji “Akademia Zakażeń”

 1. Konferencje z cyklu „Akademia Zakażeń” odbędą się na platformie: www.akademiazakazen.pl.
 2. Organizatorem Konferencji jest Evereth Publishing Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 414/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000350152), zwana dalej Biurem Organizatora.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze i pielęgniarki.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja przez stronę internetową www.akademiazakazen.pl.
 5. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 6. Istnieje możliwość wykupienia pakietu dostępu VIP w cenie 49 zł, który umożliwia dostęp do nagrań wszystkich warsztatów do 60 dni po wydarzeniu. Link do nagrań warsztatów zostanie przesłany do wszystkich osób, które wykupiły pakiet VIP po konferencji “Akademia Zakażeń”. Wpłaty za Pakiet VIP należy kierować na konto Organizatora, t.j.: Evereth Publishing Sp. z o.o.; ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa; numer rachunku: 72 1500 2022 1220 2003 6301 0000, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Akademia Zakażeń. Po zakupie nie ma możliwości rezygnacji z pakietu VIP.
 7. Rejestracja Uczestników będzie się odbywać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.akademiazakazen.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 9. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 10. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji oraz Biuro Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 11. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.