Regulamin konferencji „Akademia Kontroli Zakażeń 2024”
 
 1. Konferencja „Akademia Kontroli Zakażeń’, zwana dalej „Konferencją” odbywa się w dniach 7-9 marca 2024 r., w Hotelu Ambasador w Łodzi (ul. Kilińskiego 145, 93-320 Łódź).
 2. Organizatorem Konferencji jest Vicommi Media z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiernej 23/52, REGON 521521520, NIP 9522072397, zwana dalej Organizatorem.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze, pielęgniarki, mikrobiolodzy, diagności laboratoryjni, przedstawicieli firm farmaceutycznych  zaproszeni wykładowcy oraz inne zawody medyczne zainteresowane tematyką konferencji.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja dokonana na stronie internetowej https://akademiazakazen.pl  i dokonanie opłaty konferencyjnej, zgodnie z tabelą opłat, znajdującej się pod adresem https://akademiazakazen.pl.
 5. W ramach opłaty konferencyjnej uczestnik Konferencji otrzymuje: uczestnictwo w wykładach, zestaw materiałów konferencyjnych oraz edukacyjnych, wystawę nowoczesnych rozwiązań firm farmaceutycznych, przerwy kawowe, lunch, imienny certyfikat z punktami edukacyjnymi oraz zakwaterowanie (w przypadku wybrania odpowiedniej opcji w panelu rejestracyjnym).
 6. Jedyną możliwą formą zgłoszenia swojego udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem https://akademiazakazen.pl.
 7. W przypadku nie uiszczenia przez Uczestnika opłaty rejestracyjnej Organizator ma prawo odmówić temu Uczestnikowi udziału w Konferencji.
 8. Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy kierować na konto Organizatora:  Vicommi Media, ul. Wierna 23/52, 03-890 Warszawa, Bank Millennium S.A., 22 1160 2202 0000 0005 2138 2392, tytułem: imię i nazwisko uczestnika – Akademia Kontroli Zakażeń.
 9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji do dnia 11 stycznia 2024 roku Organizator zwróci całą uiszczoną kwotę na konto bankowe, z którego pochodziła wpłata.
 10. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji po 11 stycznia 2024 roku  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych środków. Uczestnik może natomiast wskazać w swoje miejsce inne uczestnika.
 11. Organizator dokładna wszelkich starań, by sposób przejrzysty i kompletny przedstawić program wydarzenia, zastrzega sobie natomiast prawo do zmiany prelegentów z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży podczas Konferencji.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie szkody w miejscu organizacji Konferencji
 14. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konferencji  w zakresie niezbędnym do realizacji Konferencji w czasie jej trwania, a także po jej zakończeniu (w zakresie i czasie określonym przez dedykowane przepisy prawa). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do realizacji udziału w konferencji.
 15. Reklamacji zakupionego udziału w konferencji można dokonać poprzez dokonanie zgłoszenia na adres e-mail kontakt@vicommi.pl. Uprzejmie prosimy, by w treści wiadomości znalazły się: numer zamówienia, imię i nazwisko, treść reklamacji.
 16. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wiadomości e-mail. Dział obsługi klienta odpowie na reklamację drogą mailową.
 17. Zgłoszenie udziału w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.